Who are we

เราเป็นใคร

'บริษัท About Abroad Consulting (อะเบาท์อะบรอท์ คอนเซาท์ติ้ง)

ให้คำปรึกษาสำหรับการวีซ่าไปต่างประเทศ

บริการการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดในทุกในการขอวีซ่าทุกกรณี

ตั้งแต่การกรอกฟอร์มเอกสารทุกสถาบัน และระหว่างสถาบัน ทุกประเภทและช่วยจัดเอกสารในทุกขั้นตอน จนกว่าคุณจะยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต หมดปัญหาเรื่องความวิตกกังวลกับการขอวีซ่า เช่น การไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ ไม่รู้จักวิธีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานด้านการเงิน การงาน หรือ การเรียน'

What We Do

บริการของเรา

Domestic Airline Trip

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) Schengen Visa เพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (แฟน เพื่อน ครอบครัว) Tourist or Visit Visa)

รับทำวีซ่ากในกลุ่มเชงเก้น (Schengen Visa) ประกอบด้วย 25 ประเทศ ในโซนยุโรป ระยะเวลาวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน สูงสุด 90 วันต่อครั้ง ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน สิ่งสำคัญ คือ ในกรณีที่มีผู้เชิญ ต้องมีหนังสือเชิญ และแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารแสดงสถานการงานและการเงินของผู้เชิญ

บริการของเรา Our Service มีค่าใช้จ่าย

– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า

– การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและ/หรือผู้สนับสนุน (Sponsor)

– ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

– การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)

– ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข

– การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์

– การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต

– การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ประกันการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม

– การซ้อมสัมภาษณ์

– นัดหมายยื่นและติดตามผล

Monoline Handshake Icon

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน –ติดตามครอบครัว

(Fiancée-Spouse-Unmarried or

Pridge partner-Settlement)

รับบริการให้คำปรึกษา วีซ่า คู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส

Monoline Male Investor Icon

วีซ่าทำงาน Work Visa

วีซ่าทำงานต่างประเทศชั่วคราว ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าประเทศนั้นๆ ท่านจะต้องได้รับวีซ่าให้ถูกประเภทของงานที่จะไปทำ สำหรับงานแรงงานชั่วคราวส่วนใหญ่กำหนดไว้ว่านายจ้างหรือตัวแทนจะต้องยื่นคำร้อง ต้องผ่านการอนุมัติจากการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของทั้งสองประเทศก่อน ก่อนผู้สมัครจะยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูต โปรดทราบว่าเอกสารและการดำเนินการทุกอย่างที่เราจัดการให้ถึงจะสมบรูณ ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการ หากท่านขาดคุณสมบัติในการได้รับวีซ่าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าประเทศนั้น

Book Opened Outline Icon
Chart Graph Icon

Student Visa – Short-term Study Visa

ขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาและประเภทของโรงเรียนมีผลต่อประเภทคุณวีซ่า ซึ่งวิธีการและขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกัน การเตรียมเอกสารและประสานงานค่อนข้างซับซ้อน แต่หากนักเรียนเราให้คำปรึกษาให้คุณมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตต่างประเทศต่ำ


ประเภทวีซ่านักเรียนมีดังนี้


1.Student Visa

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนระดับปริญญา โดยนักเรียนจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันก่อนที่จะสามารถสมัครวีซ่าได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการขอวีซ่านั้นเรียกว่า Confirmation of Acceptance of Studies: CAS


2.Short-term Study Visa

สำหรับเรียนภาษาหรืออบรมระยะสั้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน


3.Child Student Visa

ต้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ต้องการเดินทางไปเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


FEE&SERVICE

ค่าดำเนินเอกสารและค่าบริการ

1.ค่าให้คำปรึกษาทั้วไปเกี่ยวกับเอกสาร เรียนต่อ, ท่องเที่ยว, แต่งงาน หรือ ทำงาน และอื่นๆ 5,000 บาท

2.ค่าดำเนินเอกสารงวดเเรก 25,000 บาท (ชำระภายใน 30วันหลังจากวันที่เริ่มเดินเอกสาร )

3.ค่าดำเนินเอกสารงวดสอง 25,000 บาท (เมื่อได้เอกสารขอวีซ่าครบ )

ค่าธรรมเนียมต่างๆรวมอะไรบ้าง ?

ค่าบริการรวมค่าดำเนินเอกสารระหว่างประเทศ เช่น การรับรองเอกสารที่สถาบันต่างๆ โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถานที่ทำงานในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

ค่าดำเนินการรวมการประสานงานติดต่อกับสถานบันต่างๆในและนอกประเทศทางโทรศัพท์ และ อีเมล์ เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการดำเนินเอกสาร

ค่าดำเนินการรวมค่าส่งเอกสารต่างๆ ระหว่างสถาบันทั้งในและนอกประเทศ

ค่าดำเนินการรวมการบริการและช่วยเหลือต่างๆของเจ้าหน้าที่

ค่าดำเนินการรวมการให้บริการปรึกษาแบบออนไลน์และตัวต่อตัวแก่ผู้ใช้บริการ

หมายเหตุสำคัญ

ทางบริษัทของเรามีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยประสานงานเรื่องเอกสารในแต่ละขั้นที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น เราไม่ใช่สถาบันการศึกษา หรือบริษัทหางาน หรือ ศูนย์ยื่นวีซ่า ซึ่งราคาข้างบนนี้ คือค่าให้คำปรึกษา, ค่าบริการและ ค่าช่วยในการดำเนินเอกสาร และประสานงานกับสถาบันต่างๆ ซึ่งทางเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ การหาสถานที่ศึกษาหรือการจัดหางาน และเราไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว กับค่าบริการจากสถาบันต่างๆที่อ้างอิงข้างล่างนี้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ค่าวีซ่า&บริการศูนย์วีซ่าอื่นๆ

ค่าใบรับรองความประพฤติ &รับรองเอกสาร แล้วแต่กรณีในการเดินทางไปต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง


Refund Policy

เงื่อนไขนโยบายคืนเงิน

ค่าธรรมเนียม

นโยบายคืนเงิน

จำนวนเงิน(บาท)

ค่าบริการให้คำปรึกษา และ ค่าดำเนินเอกสารครั้งที่ 1

ไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี

-

ค่าดำเนินเอกสารครั้งที่ 2

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับวีซ่า

25000

ค่าดำเนินเอกสารครั้งที่ 2


กรณีที่ผู้สมัครยกเลิกโครงการจากเหตุผลส่วนตัวหลังได้รับเอกสารทุกอย่างที่เราเตรียมให้รอบ 2


25000

ค่าดำเนินเอกสารครั้งที่ 2

กรณีที่ผู้สมัครได้รับวีซ่าแล้วยกเลิก


-

Monochrome Photo Of Building

Let's do this together

ให้เราช่วยคุณไปสู่จุดหมาย

Success happens to those

who work for it.

ความสำเร็จเกิดแก่คนที่ใฝ่หา

cOntact

Email : aboutabroadconsulting@gmail.com

Website : about-abroad.com

Telephone : (+66)955-243-493